Brak pluginu Flash

Polder Buków

Zwiększona częstotliwość awarii wałów przeciwpowodziowych, przyrost szkód powodziowych, jak też negatywne zmiany układu zwierciadła wód gruntowych w otoczeniu wyrobisk poeksploatacyjnych, których nie poddawano rekultywacji spowodowały potrzebę przebudowy polderu. Część inwestycji została wykonana przez firmę RPM Spółka Akcyjna. W realizacji tego zadania można wyróżnić dwa etapy. Pierwszy etap prac polegał na uzupełnieniu infrastruktury poprzez umocnienie skarp, wykonanie drogi, regulację rzeki Odry, wykonanie posterunku rozlewiskowego oraz zabudowę wyrwy.


W drugim etapie nastąpiło końcowe zagospodarowanie lewostronnego obrzeża polderu poprzez makroniwelację terenu, wykonanie dróg i renowacji rowu zbiorczego, instalację pomp zatapialnych i tablic informacyjnych. Obecnie polder Buków stał się stałym elementem miejscowego krajobrazu. Ze względu na bliskie położenie dużych ośrodków miejskich, polder jest miejscem wypoczynku i rekreacji. Zróżnicowanie krajobrazu służy powstawaniu ostoi, głównie ptactwa wodnego, oraz bogatego pod względem ekologicznym obszaru, który w przyszłości może stać się cennym przyrodniczo elementem doliny rzeki Odry.