Brak pluginu Flash

Realizacje

REGULACJA RZEK I POTOKÓW


Regulacja rzek i potoków ma na celu ochronę terenów przed ich zalaniem. Polega na tworzeniu trwałych i regularnych brzegów koryta i utrwaleniu dna. Zabiegi takie gruntownie poprawiają warunki hydrauliczne przepływu wody, ponieważ woda może odpływać szybciej, bez przeszkód i nie czyniąc zniszczeń.


PRZYKŁADOWE REALIZACJE NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT

 • 2000 – rów melioracyjny łączący potok Cienka z Rowem Ulgi – Przyszowice
 • 2000 – renowacja koryta rz. Odry 55,0-56,6 brzeg prawy – Racibórz Łęg
 • 2000 – roboty odmulające i pogłębiające w korycie rz. Bierawki – Knurów
 • 2000 – renowacja kanału centralnego – Maczki
 • 2000 – przemieszczanie gruntu na zwale rz. Bierawki – Knurów
 • 2000 – obwałowanie rzeki Kłodnicy 57,588-57,870 – Zabrze Makoszowy
 • 2001 – regulacja prawego brzegu rz. Bierawki 42,4-42,9 – Knurów
 • 2001 – lewobrzeżne obw. rz. Odry 33,600-34,100 – Krzyżanowice
 • 2002 – regulacja rowów odwadn. – Mikołów Borowa Wieś
 • 2002 – odmulenie kanału ulgi 4,162-1,876 brzeg prawy – Racibórz
 • 2002 – odbudowa i podwyższenie wału rzeki Mlecznej 3,6 km – Bieruń, Jaroszowice
 • 2002 – prawostronne obwałowanie potoku Chudowskiego 0,057-0,435 – Przyszowice
 • 2002 – przebudowa koryta rzeki Mlecznej 1,047-1,900 – Bieruń
 • 2003 – udrożnienie i regulacja rowów zawala – Ruda Śl.
 • 2003 – odmulenie wypadu Polderu Buków na rz. Odrze – Krzyżanowice
 • 2003 – remont regulacji Małej Wisły – Wola
 • 2003 – remont regulacji Małej Wisły 80,000-86,000 – Ustroń
 • 2003 – regulacja pot. Leśnica – Brenna
 • 2004 – regulacja rowów odwadniajacych – Mikołów Borowa Wieś,
 • 2004 – regulacja potoku Promna 1,105-2,186 – Gierałtowice
 • 2004 – odbudowa koryta rzeki Kłodnicy – Zabrze Makoszowy i Paniówki
 • 2004 – usuwanie skutków powodzi na rzece Kłodnicy 15,750-22,800 – Sławięcice
 • 2005 – rów opaskowy wokół zalewiska Wn-35 – Zabrze
 • 2005 – roboty budowlane przy budowie mostu na rz. Bóbr – Parkoszów
 • 2005 – roboty budowlane związane z budową mostu na rzece Kłodnicy – Gliwice,
 • 2005 – regulacja spadków rowów terenów przyległych do pot. Bielszowickiego – Ruda Śl.
 • 2005/2006 - remont umocnień koryta rzeki Olzy w km. 71+500 - 79 +000 w Gminie Istebna woj. śląskie
 • 2006 - wykonanie robót konserwacyjnych Potoku Chudowskiego w km. 2+055 - 3+375
 • 2006 - wykonanie pogłębienia koryta Potoku Bielszowickiego celem likwidacji powstałego zalewiska w rejonie oczyszczalni ‶Barbara”
 • 2006 - budowa rowu opaskowego na styku wysypiska odpadów komunalnych w rejonie Północ KWK Jankowice
 • 2005/2007 - budowa lewostronnego obwarowania rzeki Kłodnicy w km. 59+047 - 60+030 na terenie Gminy Gierałtowice
 • 2007 - wykonanie robót zabezpieczających teren przyległy do cieku CH-2 przed wodami cofkowymi rzeki Kłodnicy
 • 2006/2009 - Budowa stopnia wodnego Malczyce - wykonanie wału lewego rzeki Odry na odcinku 0+000 + 4+495
 • 2010/2011 - Usuwanie szkód powodziowych powstałych we wrześniu 2010 r. na lewym wale rzeki Soły w m. Kobiernice, gm. Porąbka
 • 2010/2011 - Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki Kłodnicy w km 56+947 - 57+548
 • 2011/2012 - Regulacja potoku Paniówka z budową powierzchni retencyjnej, przepompowni, zastawki oraz rurociągów tłocznych w gminie Gierałtowice
 • 2009/2013 -zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Lwówek Śląski